ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat az alábbiak szerint kezeljük.


1. Az adatkezelő személye:

Név: HunZol Solar Kft.
Székhely: 7754 Bóly, Vörösmarty Mihály utca 31.
Telefon: +36 30 140 1050
Email: hunzolsolar@gmail.com


2. Milyen célból kezeljük a személyes adatait:

Személyes adatait a honlapon, ill. esetlegesen email útján leadott , Árajánlat kérések, megrendelések teljesítése, számlázás, és a számviteli valamint adójogi jogszabályokban előírt feladatok betartása érdekében kezeljük.

Amennyiben a külön kifejezett hozzájárulást adott hozzá, úgy személyes adatait marketing tevekénység végzése (így különösen hírlevelek küldése) érdekében is felhasználjuk. Amennyiben hírlevélre iratkozott fel, arról bármikor, indoklás nélkül leiratkozhat, az 1. pontban írt levelezési, avagy email címeken, azonban javasoljuk a hírlevélben szereplő leiratkozási link használatát.

Az adatkezelés jogalapja az Ön által adott hozzájárulás, melyet a honlapon történő vásárláskor, avagy a regisztráció megtételekor ad meg a részünkre. Marketing levelek esetében az adatkezelés jogalapja pedig az Ön kifejezett, egyértelmű, előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a hírlevél szolgáltatást igénybe veszi. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy természetes személynek nem minősülő szervezetek (pl. cégek) részére hozzájárulás hiányában is jogosultak vagyunk hírleveleket küldeni.

Társaságunk automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.


3. Kezelt személyes adatok:

kapcsolattartói adatok: név, email cím, telefonszám, helyszín leíró adatok

számlázási adatok: név, cím, adószám

szállítási adatok: név, cím, telefonszám

regisztrációs adatok: email cím, jelszó,


4. Az adatfeldolgozók:

Az adatfeldolgozó olyan személy/szervezet, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel. A személyes adatok az alábbi adatfeldolgozó(k) részére kerülnek továbbításra:

– a számlázási adatok tekintetében társaságunk könyvelője részére: Cégügy-S Kft. (7754 Bóly, Jókai utca 2.)
– a szállítási adatok a kiszállítást végző társaság részére: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), LIEGL & DACHSER Logisztikai Kft. (2085 Pilisvörösvár, Ipartelep 1.)
– A helyszínleíró adatok a kivitelezési terveket készítő mérnökeink részére: (GL mérnök Kft. 7630 Pécs, Finn u. 1)

5. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait:

A személyes adatait 1 évig vagy a regisztráció törléséig őrizzük meg.
A hírlevelekre feliratkozott vásárlók adatait a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük meg.

A vásárlás során megadott adatait – figyelemmel a számviteli törvényben is előírt 8 éves iratmegőrzési kötelezettségre – a vásárlás évének utolsó napjától számított 8 éves időtartamban őrizzük meg.

6. Adattovábbítás külföldre:

Személyes adatait külföldre, azaz az Európai Unión kívüli országokba ill. nemzetközi szervezetek részére nem továbbítjuk.

7. Az érintettek jogai:

Az „érintett” fogalma: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, illetőleg jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, feltéve, hogy a GDPR (Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete) 17. és 18. cikkében írt feltételek fennállnak.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett által adott hozzájárulás, úgy e hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett jogosult arra, hogy – a GDPR-ban írt kivételekkel – ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy a GDPR 20. cikkében írt feltételek fennállnak.

Az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) 14. § alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Az Infotv. 22. § alapján jogainak érvényesítése érdekében az érintett
a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Az Infotv. 23. § alapján az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Az érintettek jogaira vonatkozó részletes szabályokat az általános adatvédelmi rendelet (Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete, azaz a GDPR) és az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) tartalmazza, a fenti tájékoztatás ezen szabályokkal együtt teljes.

8. Panasz benyújtása:

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. Az adatvédelmi hatóság elérhetőségeit itt találja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html